Wie we zijn

 

Nederland telt in totaal dertien instellingen van wetenschappelijk onderwijs (WO), waar ongeveer 60 studentendecanen werkzaam zijn. Studentendecanen informeren, adviseren en begeleiden studenten bij (rechtspositionele) vragen waar studenten tijdens hun studie mee te maken kunnen krijgen en die niet direct het curriculum (de inhoud van de opleiding) betreffen. Studentendecanen verwijzen zo nodig door naar studieadviseurs, loopbaanbegeleiders, studentenpsychologen en andere hulp- of dienstverleners of instanties.

 

Wat is LBS-WO?

Het Landelijk Beraad Studentendecanen WO (LBS-WO) is een in 1975 opgericht beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland. Bij het LBS-WO komen de studentendecanen van de Nederlandse universiteiten op regelmatige basis samen. Met als gezamenlijke doel:

 

Zo gunstig mogelijk studentenbeleid en studentenvoorzieningenbeleid binnen het wetenschappelijk onderwijs te bereiken;

 

Optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening en positionering van studentendecanen in het wetenschappelijk onderwijs te bevorderen.

 

Het LBS-WO volgt ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet en levert een actieve bijdrage aan het wetgevingstraject. Het LBS-WO stelt zich tot doel het over en weer uitwisselen van kennis en ervaring, het vormen van visie en bijdragen – middels beïnvloeden/volgen -  aan beleidsontwikkeling op de voor de studentendecanen belangrijke themagebieden: hoger onderwijs, studiefinanciering, rechtspositie student, studenten met een functiebeperking, studentenwelzijn en ervaring- en kennisdeling over onderwerpen die voor het vakgebied van de studentendecaan van belang zijn. Ook streeft LBS-WO op gezamenlijke onderwerpen samenwerking na met de vereniging van studentendecanen in het HBO (LOShbo) en andere relevante belangenvertegenwoordigers van o.a. het Ministerie van OC&W, DUO, Handicap & Studie, Nuffic, VSNU en studentenbonden.

 

Organisatie

Het LBS-WO kent een samenstelling in de vorm van een LBS-WO bestuur en (5) verschillende (inhoudelijke) commissies, met elk een voorzitter en secretaris, waar de deelnemende studentendecanen in participeren.

 

Bestuur
Het bestuur van LBS-WO bestaat uit een voorzitter, een secretaris en de voorzitters van de commissies van LBS-WO.

 

Voorzitter
Caroline van Dijken (Universiteit Twente)

 

Secretaris

Marjan Kuiper (Universiteit van Amsterdam)

 

Commissies
LBS-WO kent de volgende vijf commissies:

Commissie Studeren en Welzijn (CSW) 

Commissie Buitenlandse Studenten (KBS)

Commissie Financiële Aangelegenheden (CFA)

Commissie Rechtspositionele Aangelegenheden – (CRA) en

Commissie Profilering Studentendecanen (CPS)